Санхүүгийн, борлуулалтын гэх мэт дээрх системүүдтэй гайхамшигтай нийцэж, хамтран ажилладаг нь бизнесийг нэгдсэн удирдлагаар хангах боломжийг олгоно.